1. Kontaktid

1.1 AS Baltika ja tema tütarettevõtjad on vastutavad töötlejad neile edastatud ja nende poolt kogutud isikuandmete osas, määrates töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.2 AS Baltikaga (10144415, Veerenni 24, 10135 Tallinn) kuuluvad ühtsesse konsolideerimisgruppi ettevõtted:

 • OÜ Baltika Tailor (11065333, Kuuli 4, 11415 Tallinn);
 • OÜ Baltman (10144415, Veerenni 24, 10135 Tallinn);
 • UAB Baltika Lietuva (110504843, A. Gostauto Str. 40A, LT-01112 Vilnius);
 • SIA Baltika Latvia (40003592035, Udens iela 12-36, LV-1007 Riga);
 • OY Baltinia AB (0993811-8, Piispansilta 11, 02230 Espoo);

1.3 AS Baltika töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana tütarettevõtjate, OÜ Baltika Tailor, OÜ Baltman, UAB Baltika Lietuva, SIA Baltika Latvia, OY Baltinia AB, poolt kogutud isikuandmete suhtes.

1.4 Andmekaitsespetsialistiks on määratud Märt Tikan, kelle telefoni number on +372 522 1456, ning e-maili aadress mart.tikan@baltikagroup.com.

2. Töötlemise eesmärgid

2.1 Isikuandmete töötlemise eesmärgiks saavad olla vaid seadustest tulenevate kohustuslike toimingute läbiviimine ning Andmetöötleja  ärihuvide ellu viimine. Andmetöötleja ärihuvide all peetakse silmas kõiki tootmise, distributsiooni ning müügiga seotud tegevusi, mis aitavad kaasa toodangu müügile lõpptarbijale/kliendile. Andmetöötlejal on õigus teha kliendiandmetes päringuid, neid analüüsida, sorteerida, teha valimeid ja suunatud pakkumisi kas osadele või kõikidele, lähtudes töötlemise eesmärkidest.

2.2 Töötlemise põhimõtted on viidud kooskõlla Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 (General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) , Isikuandmete kaitse seadusega (IKS) ning Töölepinguseadusega (TLS).

3. Andmesubjektide kategooriad ja isikuandmete liigid

3.1 Vastavalt käideldavate andmesubjektide kategooriatele jagunevad isikuandmed personali- ning kliendiandmeteks. Klientide andmed – lõpptarbijate kohta vajalike isikuandmete kogumise ja töötlemisega tegeleb AS Baltika kliendi lojaalsusprogrammi AndMore teenindamiseks ning e-poe www.andmorefashion.com tellimuste täitmiseks. Programmi boonuste teenimiseks ning kasutamiseks on vajalikud järgmised isikuandmed:

 • Kliendi nimi, sünniaeg – nime ja sünniaega kasutatakse klientide identifitseerimiseks LV ja LT turgudel
 • Sugu – kasutatakse personaalse müügipakkumise koostamiseks
 • Turg – kasutatakse kommunikatsiooni turu valikul
 • Keel – kasutatakse kommunikatsiooni keele valikul
 • Isikukood – kasutatakse klientide identifitseerimiseks EE turul
 • Kliendi kontaktandmed
 • Email
 • Telefoninumber
 • Lisaks hoitakse kliendiandmete baasis AS Baltika poolt genereeritud informatsiooni kliendi ostukäitumise kohta, mis genereeritakse kliendi ostude alusel ja kasutatakse boonuste arvutamisel.

Töötajate andmed – töötajate isikuandmeid töödeldakse töölepingu raames vajalike toimingute teostamiseks ning registrite täitmiseks. Töödeldavad oma töötajate isikuandmed on:

 • Kogutavad andmed: nimi, aadress, sünniaeg, isikukood, telefoni nr, Laps(ed) / Lapse isikukood(id), Haridus (vajadusel), Võõrkeelte oskus (vajadusel), Ametikoht, Üksus, Katseaja kestvus, Töötasu, E-mail (vajadusel).

3.2 AS Baltika ja tema tütarettevõtete töötajad töötlevad klientide ja personali isikuandmeid oma tööülesannetele raames erinevates arvutiprogrammides vastavalt neile omistatud ligipääsu ja kasutajaõigustele. Töölepingu sõlmisel on kõik kõnealused töötajad kohustunud hoidma kliendi- ja personali isikuandmeid konfidentsiaalsena ning mitte edastama neid kolmandatele osapooltele.

4. Vastuvõtjad

4.1 Grupi ettevõtted – andmete vastuvõtjateks on Baltika Tailor OÜ, Baltman OÜ, Baltika Lietuva UAB, Baltika Latvija SIA, OY Baltinia AB.

4.2 Teenusepakkujad, volitatud töötlejad. Kliendiandmete volitatud töötlejateks on emaili teenuste pakkujad, SMS teenuste pakkujad ja tarkvara arenduspartnerid. Personaliandmete volitatud töötlejateks on  spetsiaaltarkvara pakkujad, pangad, riiklikud registrid ja andmekogud, nagu Haigekassa, Töötukassa ja Maksu- ja Tolliamet.

4.3 E-mailide ja SMS sõnumite edastamisel klientidele kasutatakse spetsialiseerunud teenusepakkujate teenuseid. Teenusepakkujatega on sõlmitud samuti konfidentsiaalsuslepingud ja andmete edastamine kolmandatele osapooltele või kasutamine muul eesmärgil on keelatud.

4.4 Andmetöötleja poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

4.5 Andmetöötleja teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

4.6 Andmetöötleja kliendi tellimusel osutab Andmetöötleja tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

5. Kustutamise tähtajad

5.1 Kliendil on igal ajal võimalik avaldada soovi turunduspakkumiste saamisest loobumise kohta.

5.2 Kliendil on igal ajal võimalik endaga seotud andmeid muuta ja/või kustutada, eeldusel, et Andmetöötlejal on võimalik veenduda isikusamasuses.

5.3  Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on 5 aastat alates viimasest ostust. Töötaja isikuandmete säilitamise tähtaeg on 10 aastat alates töölepingu lõpetamisest. Raamatupidamise algdokumentide säilitamise tähtaeg on 7 aastat. Kandideerijate andmete säilitamise tähtaeg on 1 aasta.

6. Turvameetmed

6.1 Töödeldavaid andmeid kliendi ja tema tellimuse kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Andmetöötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

6.2 Andmeside kliendi ja pankade vahel ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi andmetele. Andmete edastamisel volitatud töötlejatele nõutakse asjakohaste turvalisus- ning konfidentsiaalsusnõuete täitmist.

6.3 Andmetöötleja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Töötlustoimingute registri leiad SIIT.

Privaatsuspoliitika

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat