Konverteeritavate võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS Baltika (registrikood 10144415) („Baltika“) teatab konverteeritavate võlakirjade („Võlakiri“) avalikust pakkumisest Eestis („Pakkumine“).

Pakutavad Võlakirjad

Käesolev Pakkumine on tehtud 900-le Võlakirjale hinnaga 5 000 eurot Võlakirja kohta, seega kokku 4 500 000 eurot. Võlakirjad kannavad 6%-list intressi ja Võlakirjade lunastamise tähtaeg on kaks aastat. Igal võlakirja omanikul on lunastamistähtaja saabudes õigus nõuda võlakirjade vahetamist Baltika aktsiate vastu. Iga Võlakiri annab õiguse märkida 15 625 aktsiat väljalaskehinnaga 0,32 eurot. Võlakirju pakutakse läbi vahetusvõlakirjade emissiooni Baltika olemasolevatele aktsionäridele ja avalikkusele Eestis. Väljaspool Eestit asuvad investorid võivad Pakkumises osaleda üksnes juhul, kui see on lubatud vastava investori suhtes kohalduvate õigusaktidega. Pakkumine toimub Eestis.

Baltika aktsionärid, kes seisuga 14. juuli 2017 kell 08:00 (Eesti aja järgi, GMT+3) on kantud Baltika aktsionäride nimekirja, saavad eesõiguse Võlakirjade jaotusel. Pakkumisperiood algab 14. juulil 2017 kell 10:00 (Eesti aja järgi, GMT+3) ning lõpeb 16. august 2017 kell 14:00 (Eesti aja järgi, GMT+3).

Aktsionäride eesõigus Võlakirjade jaotusel on võrdeline oma aktsiate nimiväärtuse summaga.

Seega on aktsionäridel õigus Pakkumises Võlakirjade eelisjaotusele enne teisi investoreid. Võlakirjad, mida ei jaotata eelisjaotamise käigus (s.t. ülejäänud Võlakirjad), jaotatakse proportsionaalselt märkimise summale nii eelisjaotuse järgse praeguste aktsionäride märkimisavalduste kui investorite vahel, kes esitasid Võlakirjade märkimisavalduse, kuid ei oma mingeid aktsionäride eesõigusi.

Pakkumisel ei ole garanteerijaid väärtpaberituru seaduse tähenduses. Samas on AS Baltika suurim aktsionär KJK Fund Sicav-SIF alla kirjutanud lepingule, mille kohaselt kohustub märkima Võlakirju 3 600 000 euro ulatuses. KJK Fund Sicav-SIF osaleb Pakkumises nagu teised investorid.

Märkimisavalduste esitamise ja makse tasumise kord

Juhatus on nimetanud AS-i LHV Pank emissiooni Agendiks, kes kogub ja aktsepteerib märkimisavaldused, kogub maksed ja peale Võlakirjade jaotust tagastab raha investoritele, kellele jaotati vähem Võlakirju, kui märkimisavalduses soovitu.

Investor, kes soovib esitada märkimisavaldust, peab saatma täidetud ja allkirjastatud dokumendi Agendile. Paberkujul märkimisavaldused tuleb saata AS-le LHV Pank aadressil Tartu mnt. 2, Tallinn. Digitaalselt allkirjastatud avaldused tuleb saata markimine@lhv.ee. Märkimisavaldus tehakse avalikuks koos prospektiga ja on kättesaadaval allalaadimiseks www.baltikagroup.com.

Investor peab tegema makse Agendi kontole EE397700777000310434 hiljemalt 16. augustiks 2017 kell 16:00 (Eesti aja järgi, GMT+3). Kande summa on pakkumise Võlakirja hinna ja soovitud maksimaalse Võlakirjade arvu korrutis. Kui Investor, kellele kuuluvad J-võlakirjad soovib neid tasaarvestada K-Võlakirjadega, siis on kande summa pakkumise Võlakirja Hinna ja soovitud maksimaalse Võlakirjade arvu korrutis miinus tasaarvestuse summa (maksimaalselt kõikide Investorile kuuluvate J-Võlakirjade summa koos kogunenud intressidega).

Kui jaotuse tulemus erineb esitatud märkimisavaldusele Võlakirjade arvust, kantakse Agendi kontole tehtud maksed, või selle osa (summa mis ületab jaotatud Võlakirjade makset), Agendi poolt tagasi 3 pangapäeva jooksul, alates jaotuse tulemuste teatavaks tegemisest.

Võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Vastav avaldus tehakse Eesti Väärtpaberite Keskregistrile kolme (3) tööpäeva jooksul Võlakirjade emiteerimisest.

Pakkumise ajakava

Järgnevad on olulisemad pakkumisega seotud kuupäevad.

08. mai 2017 Aktsionäride korraline üldkoosolek otsustab Võlakirjade emiteerimise
14. juuli 2017 kell 08:00 (Eesti aja järgi, GMT+3) Fikseeritakse aktsionäride nimekiri, kes omavad pakutavate Võlakirjade ostueesõigust
14. juuli 2017 kell 10:00 (Eesti aja järgi, GMT+3) Algab Võlakirjade märkimisperiood
20. juuli 2017 2017. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata tulemused
26. juuli 2017 kell 14:00 (Eesti aja järgi, GMT+3) J-seeria vahetusvõlakirjade vahetamise avaldus K-seeria vahetusvõlakirjade vastu
16. august 2017 kell 14:00 (Eesti aja järgi, GMT+3) Lõppeb Võlakirjade märkimisperiood
16. august 2017 kell 16:00 (Eesti aja järgi, GMT+3) Makse tegemise tähtaeg
16. august 2017 Võlakirjade emiteerimine
17. august 2017 Pakkumise tulemuste avalikustamine

Prospekt

Enne Pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda Pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, mis sisaldab üksikasjalikku teavet Baltika ja Pakkumise kohta.

Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (http://www.fi.ee) ning Äriühingu veebilehel. Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on paberkandjal tasuta kättesaadavad Baltika kontoris aadressil Veerenni 24, Tallinn, B sissepääs, V korrus (tööpäevadel kella 09.00 kuni 17.00) kuni pakkumisperioodi lõpuni.

Prospekt 2017 (ENG)

Prospekti kokkuvõte (EST)

 

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat